سیستم مدیریت فرآیندهای داخلی سازمان (MyOffice)

محصولی مبتنی بر وب می باشد که فرآیندهای سازمانی در آن مدل سپس اجرایی می شوند. MyOffice سریع ترین و هوشمند ترین راه برای ساخت فرآیندهای هوشمند در سازمان می باشد. در آن حدود ۱۰۰ فرآیند از پیش تعریف شده وجود دارد، بنابراین ساخت رویه های سرویس گرا و یا فرآیند گرا ساده و سریع و با هزینه کم صورت می پذیرد. این سیستم شما را قادر میسازد تا با ماژول های موجود فرآیندهای پیچیده را مدل و سپس اجرایی کنید همچنین قادر خواهید بود توسط ماژولهای یکپارچه سازی با سیستم های موجود ارتباط برفرار نمود.

ماژولهای کلیدی MyOffice

 • خواندن اسناد از کانالهای متفاوت و طبقه بندی آنها و اجرای فرآیندهای مجزا به ازای نوع های مختلف اسناد
 • مدیریت اسناد
 • امکان یکپارچه سازی با شیرپوینت
 • ابراز تحلیلی طراحی شده برای فعالیتهای کسب و کار و مانیتور کردن فعالیتها
 • ایجاد یک پلتفرم همکاری برای ایجاد محتوای موردنیاز برای هر نوع فعالیت
 • ابزار BPM برای طراحی و اجرای فعالیتها و روالهای سازمان
 • امکان ایجاد یکپارچه سازی با سایر سیستمهای موجود بر اساس ماژولهای ارتباطی
 • امکان ارسال هرنوع پیغام به کاربران
 • امکان تایید کارها بر روی موبایل و یا از طریق ایمیل
 • تفویض اختیار
 • ارسال درخواست از طرف فرد دیگر
 • ارجاع کار به فرد دیگر خارج از روال کاری
 • رابط کاربری مسقر بر روی شیرپوینت و یا به طور مستقل
 • امکان گزارشگیری متنوع از فعالیتها و روالها