ارائه ی راه حل های کلید در دست

شرکت پارس تصمیم با استفاده از تجربه خود در زمینه شناسائی نیازهای مشتری، مشاوره به مشتری در زمینه راه حلهای موردنیاز جهت برآورده ساختن نیازها، ارتباط با تامین کنندگان اصلی راه حلها، تامین راه حل، نصب و راه اندازی، استقرار و یکپارچه سازی با راه حلهای دیگر و راه حلهای موجود در سازمان مشتری, آموزش و انتقال دانش استفاده و توسعه راه حلها به مشتری، پشتیبانی و نگهداری و ارتقاء و بروزرسانی راه حلها و خدمات مدیریت شده به مشتری و خدمات پس از فروش یکی از پیشروان یکپارچه سازی در ایران محسوب می شود.