استقرار چهارچوب اجرایی ITIL

چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL شامل مجموعه‌ای از بهروش‌ها برای مدیریت سازمان‌های فناوری اطلاعات با هدف ارائه ارزش برتر به کسب و کار مشتریان می‌باشد. در دو دهه گذشته، چارچوب ITIL پرکاربردترین مجموعه راهنما در پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با محوریت کسب و کار بوده است.این چارچوب شامل ۵ فاز می‌باشد که جوانب مختلف راهبردی، طراحی و عملیاتی را در ارائه خدمات فناوری اطلاعات پوشش می‌دهد.

itil

 • راهبرد خدمات
 • طراحی خدمات
 • انتقال خدمات
 • کارکرد خدمات
 • ارتقای مداوم خدمات

 

شرکت پارس تصمیم ، سرویس مشاوره سیستم مدیریت خدمات خود را بر اساس بهروش ITIL و در انطباق با استاندارد ISO 20000  طراحی و متناسب با شرایط صنایع کشور مان بومی کرده است. پروژه پیاده سازی ITIL کاملا با توجه به نیازهای سازمان مشتری، نقاط قوت و ضعف موجود و اولویت‌های کسب و کار مشتری طراحی و اجرا می‌گردد.به طور کلی، فرایند پیاده سازی ITIL شامل سه گام عمده می‌باشد:

 • تحلیل فاصله با وضع مطلوب
 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای ITIL
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت خدمات

رویکرد پارس تصمیم در پیاده سازی ITIL چیست

دیدگاه پارس تصمیم در حوزه پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات آن است که تنها به یک استاندارد یا بهروش خاص متکی نباید بود. از این رو در بخش طراحی فرآیندهای چرخه حیات خدمات فناوری اطلاعات صرفاً به بهروش      ITIL  اکتفا نشده است و به صورت کاملاً عمقی استانداردها و مراجع دیگر نظیر MOF v3، MOF v4، FITS، BMC و IBM مورد مطالعه قرار گرفته است و نکات قوت و مثبت تمامی این استانداردها در کنار یکدیگر در طراحی فرآیندهای نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

انجام پروژه‌های استقرار سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر پایه ITIL از یک برنامه کاری شامل سه فاز به شرح ذیل می باشد:

 • تحلیل فاصله با وضع مطلوب
  ▪ شامل شناخت وضع موجود، پیش بینی وضع مطلوب و تحلیل فاصله
 • طراحی و پیاده سازی فرایندهای ITIL
  ▪ شامل طراحی فرایندها، پیاده سازی گام به گام و سنجش روند بلوغ
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت خدمات
  ▪ شامل اتوماسیون فرایندهای ITIL با اجرای نرم افزارهای مدیریت فناوری اطلاعات