توسعه سفارشی نرم افزار

شرکت پارس تصمیم با استفاده از تجربه بلند مدت خود، بر اساس تمامی تکنولوژیها، چارچوبها، بانکهای اطلاعاتی و … و بر اساس نیاز مشتری، بصورت سفارشی سیستمهای موردنیاز را تهیه نموده و به مشتریان خود ارائه می دهد.

متدولوژی بانکهای اطلاعاتی
 • Six Sigma Lean
 • Zachman, EA
 • RUP
 • BPM
 • Oracle
 • MS SQL
 • My SQL
  چارچ  وب کارگزار برنامه های کاربردی
 • Net.
 • J2EE
 • SOA
 • BEA Weblogic
 • Oracle Application Server
 • IBM WebSphere
 • JBOSS
 • Microsoft IIS
سیستم های متن باز سیستم­های عامل
 • SugarCRM
 • Intalio
 • Liferay
 • JBilling
 • OTRS
 • ServiceMix
 • Zenoss
 • OpenLDAP
 • Alfresco
 • Jackrabbit
 • Net Nuke.
 • Microsoft Windows
 • Sun Solaris
 • HP-UX / Tru64 Unix
 • Linux
ابزارها و زبانهای برنامه نویسی
 • Java
 • C++,C#
 • VB.Net, ASP.Net
 • PL/SQL
 • PHP
 • Perl
 • Python