جلوگیری از نشت اطلاعات

اخیرا, نیاز به محافظت داده ها و جلوگیری از حملات از داخل بسیار شدت یافته است. بدینصورت که اطلاعاتی که بر روی شبکه ما و یا مدیاهای مختلف ما نگهداری می شود, در اختیار عواملی خارج از سازمان و بدون اجازه ما قرار می گیرد. بر این اساس, قوانینی وضع شده اند که به توسط آنها چنین مشکلاتی حل خواهد شد که از آن جمله می توان به SOX, GLBA ، HIPAA ، CA SB1386 ، CA AB1950 ، PCI ، The Patriot Act و … اشاره نمود.
راه حل جلوگیری از نشت اطلاعات شرکت پارس تصمیم، دارای مولفه های مختلفی است که شامل ذیل می باشد:sec-op-ict-leak-prev-1