صورتحسابگیری

راه حل سیستم صورتحسابگیری شرکت پارس تصمیم شامل مدیریت عملیات مربوط به صدور انواع مختلف صورتحسابها، تعریف قواعد قیمت گذاری، اعمال سیاستهای تخفیف، دریافت و پردازش رکوردهای مصرف منابع، تولید و توزیع صورت حساب، تعامل با بانک در زمینه پردازش فایل بانکی شامل صورتحساب های پرداخت شده، ارتباط با درگاه پرداخت الکترونیکی، استرداد پول و تمامی گزارش­های مربوط به صورتحسابها می باشد.data-center-man-billing-1