مدیریت ارتباط با مشتریان

سازمانها همواره در حال بهبود تجربیات خود در زمینه ارتباط با مشتریان می باشند. این بهبودها می تواند شامل بررسی بهتر نیازهای متناقض کاربران، درنظرگرفتن انتظارات روزافزون مشتریان و کاهش هزینه های عملیاتی در حال افزایش باشد. دسته بندی و اولویت بندی مشتریان و ارائه خدمات ویژه به آنها, خدمت رسانی با کیفیت بالا را تضمین نموده, باعث افزایش رضایتمندی مشتری و کارآئی عملیاتی می شود.
بنابراین، یک زیرساخت یکپارچه، قابل انعطاف، سریع و کم هزینه برای پوشش نیازهای روزافزون، امری ضروری است.
راه حل مدیریت ارتباط با مشتریان پارس تصمیم، یک راه حل ارتباطی جامع برای مراکز تماس و سازمانهایی که نیاز به همکاری و تشریک مساعی پیشرفته بین کارکنان دارند، می باشد. این راه حل جامع, جهت مدیریت نیروی کار، دپارتمان ها، مشتریان، فرایندها و معیارهای کارآئی سازمان (KPI) می باشد، راه حل مدیریت ارتباط با مشتریان پارس تصمیم، یک راه حل ارتباطی جامع می باشد که سازمانها را چابک و مطابق با وضعیت روز می سازد. این راه حل به چالشهای پیش روی سازمانهای بزرگ از طریق تضمین کمک به سازمان برای ارتباط حداکثری با مشتری و کاهش پیچیدگیهای عملیاتی پاسخ می دهد. با توجه به اینکه این راه حل به روش استانداردی تولید شده است، لذا قابلیت توسعه پذیری, اطمینان و در دسترس بودن را دارا می باشد.
راه حل مدیریت ارتباط با مشتریان پارس تصمیم، رویه های پیچیده سازمان را مکانیزه می سازد، از این طریق کاربران می توانند زمان بیشتری را صرف مشتریان سودمند نمایند، در ضمن این راه حل, کنترل کاملی جهت مدیریت رابطه با مشتریان و راندمان بالاتری برای سازمان فراهم می آورد. قابلیتها و امکانات فراوان راه حل، برای مراکز تماس و سازمانهایی با نیازمندیهای منحصر بفرد، پیچیدگیهای عملیاتی، راندمان پایین و مشکلات اتوماسیون مفید فایده می باشد.data-center-man-cust-rel-1