مدیریت بازرسی های قانونی

راه حل مدیریت بازرسی های قانونی شرکت پارس تصمیم، به سازمان این امکان را می دهد که نگرش کاملی بر روی اطلاعات موجود در سرتاسر سازمان داشته، این اطلاعات را کشف کرده، معرفی کرده، تحلیل و گزارش دهی نماید؛ و به گونه ای اطلاعات را حفظ کند که از نظر مراجع قضائی قابل استناد باشد.
راه حل ارائه شده ضمن کمک به سازمان در رعایت و برقراری قوانینی مانند SOX ، PCI ، HIPAA ، FISMA و سیاستهای داخلی سازمان، قادر است هزاران ایستگاه کاری را روزانه پایش نماید و دسترسی افراد مختلف را بر روی اطلاعات قرارگرفته بر روی آنها کنترل کرده و درصورت ایجاد مشکلاتی در این زمینه، روشهای اتوماتیک حل مشکل را دنبال کند. این راه حل همچنین برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی به اطلاعات سازمان ایجاد گردیده است که این تهدیدات مطابق ذیل می باشند:sec-op-ict-invest-1