مدیریت تجهیزات امنیتی

چنین در هنگام بروز تهدید، بایستی پیکربندی تجهیزات بصورت اتوماتیک و همچنین دستی جهت مقابله با تهدید جاری ممکن باشد.زیر سیستم مدیریت تجهیزات امنیتی شامل فعالیتهای مدیریت خرابی، مدیریت پیکربندی، مدیریت کارائی و مدیریت امنیت (FCAPS ) است. تجهیزات امنیتی به عنوان مثال شامل فایروال، تجهیزاتVPN ، IDS/IPS ، AntiSpam ، آنتی ویروس، UTM ، پراکسی سرورها و … می باشند. مزیت استفاده از زیر سیستم مدیریت مرکزی تجهیزات امنیتی کاهش بارکاری تیم مدیریت، پیکربندی تعداد زیاد و انواع مختلف تجهیزات امنیتی، کاهش خطاهای مربوط به مدیریت تجهیزات به صورت دستی توسط مدیران، کاهش هزینه های انجام این کار و عدم نیاز به تعداد زیادی متخصص می باشد.sec-op-ict-elem-man-1