مدیریت تقلب/مدیریت ریسک/تضمین سود

مدیریت ریسک و تقلب، امکانات حفاظت از انواع مختلف تقلب را ممکن می سازد. این راه حل سازمان ها را در تشخیص تقلب ها کمک می کند؛ چه این تقلب ها از داخل سازمان رخ داده باشد، از خارج سازمان، از طرف مشتری، از طرف شریک تجاری و یا نمایندگان فروش.
در تشخیص تقلب روشهای مختلفی از جمله تحلیلهای پیش بینی گر عصبی(Neural Predictive Analytics)، مدلسازی رفتارها، تحلیل ارتباطات و تکنیکهای تطابق موجودیتها استفاده می شود. این راه حل با استفاده از این روشها و همچنین با استفاده از قواعد سازمانی تعریف شده برای پروفایل مشتریان، نمایندگان فروش، فعالیتهای شبکه و تراکنشهای رخ داده، هرگونه بی قاعدگی را از اطلاعات استخراج کرده و در دسترس مدیران جهت تصمیم گیری قرار می دهد.
این راه حل، با استفاده از کنترل تقلب در مراحل مختلف، امکان دستیابی به تقلب ها را بصورت دقیقتر ممکن ساخته و باعت کاهش (FPR) False Positive Rate کمتری می شود.solutionrisk-1