مدیریت توصیه های امنیتی

راه حل مدیریت توصیه های امنیتی شرکت پارس تصمیم، هر روز پیکربندی های تمامی تجهیزات و سیستمهای سازمان مشتری (روترها، فایروالها، … ) را جمع آوری کرده، تحلیل می کند که چگونه و با چه اولویتی این پیکربندی ها و بروز رسانی امنیتی آنها برای امنیت سازمان ارزش ایجاد می کنند. بدین ترتیب این بروزرسانی ها را اولویت بندی کرده و به مدیران سازمان گزارش می دهد. همچنین سیستم پینشهادی بصورت مستمر دسترسی ها را در سطح یک شبکه مجزا کنترل و به صورت گرافیکی به سازمان نمایش می دهد. قابلیت دیگر آن نمایش گرافیکی دسترسی ها و مجوزهای دسترسی بین Zone های مختلف شبکه می باشد.sec-op-ict-advise-1