مدیریت فرآیندهای سازمانی و بهینه سازی مستمر

فرآیندهای سازمانی موضوعی تازه نیستند و از همان زمان که واحدهای اقتصادی پدید آمده اند، مطرح شده اند. چالشهای دنیای کنونی، اکنون بسیاری از شرکتها را وادار ساخته که به طور خاص فرآیندها را مورد توجه قرار دهند. لزوم بهبود در خدمات رسانی به مشتریان، عرضه محصولات جدید به بازار، کاهش هزینهها و تغییر نیازمندیها و اهداف سازمانها، همه و همه موضوع فرآیندهای سازمانی و مدیریت موثر آن را، برای سازمانها، در اولویت نخست قرار داده است. در آخرین اعلان نظر “گارتنر”، راه حل مدیریت فرآیندهای سازمانی به این صورت تعریف شده است: ” راه حل مدیریت فرآیندهای سازمانی یک مجموعه یکپارچه از نرم افزارهایی است که امکان کنترل، مدیریت و هماهنگی بین منابع مختلف سازمان (فرآیندها، سیستمها، اطلاعات و افراد) را می دهد.” خدمات شرکت پارس تصمیم در رابطه با مدیریت فرآیندهای سازمانی مطابق ذیل می باشد:

  • مدلسازی فرآیندها
  • طراحی فرآیندها و برنامه­ های کاربردی
  • یکپارچه ­سازی بر اساس معماری مبتنی بر سرویس
  • اجرای فرآیندها
  • کنترل و آنالیز فرآیندها
  • تطبیق فرآیندها با اهداف سازمانی و بهینه­ سازی آنها