مدیریت قوانین سازمانی

امروزه سازمان ها، بیشتر از هر زمانی، به افزایش کارایی و چابکی قوانین سازمانی می پردازند. در واقع مدیریت قوانین سازمانی (Business Rule Management) مساله ای بسیار مهم برای رسیدن به اهداف فوق، در این سازمانها می باشد.

مدیریت قوانین سازمانی موضوع تازه ای نیست و از زمان پیدایش واحدهای اقتصادی مطرح می باشد. تصمیمات یک سازمان، بدون توجه به نوع آن سازمان، توسط مجموعه ای از قوانین سازمانی انجام می شود. نحوه دسترسی، تغییر و بهینه سازی این قوانین سازمانی، چابکی (Agility) آن سازمان را تعیین می کند.

امروزه سازمان ها نیازمند به تصمیم گیری بهتر و سریعتری نسبت به گذشته می باشند؛ آنها همچنین نیاز به چابکی بسیار زیادی در زمینه قوانین سازمانی خود دارند تا بتوانند با توجه به نیازمندی های پیش رو تغییرات لازم را در حوزه تصمیمات سازمانی خود انجام دهند. امروزه بسیاری از تصمیمات عملیاتی، بر اساس خط مشی و تصمیمات سازمان، به صورت دستی توسط پرسنل مجرب انجام می شود. بقیه تصمیمات نیز توسط برنامه های کاربردی، با کد کردن منطق تصمیم (Business Logic)، ظاهرا، به طور خودکار انجام می شود. این روش ها بسیاری از چالش ها را در اتمسفر رقابتی بازار امروزه بی پاسخ می گذارد. این چالش ها شامل موارد زیر می شود:

  • تعامل و سازگاری با تغییر (تغییر مقررات کاری، تغییر نیازمندی های بازار، تغییر استراتژی های کسب و کار)
  • تضمین سازگاری و صحت سرتاسر هزاران تراکنش

راه حل های مدیریت قوانین سازمانی (Business Rule Management)، به طور مشخص، برای کمک به موسسات در زمینه مدیریت تصمیمات سازمانی می باشد. این تصمیمات به عنوان بخشی از چرخه فرایندهای سازمانی یا برنامه های کاربردی و یا به عنوان مخزنی که می تواند در کل سازمان به اشتراک گذاشته شود مورد بهره برداری قرار می گیرند.

چرخه مدیریت قوانین سازمانی مطابق ذیل می باشد:solutions-brm-1