مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت منابع انسانی پارس تصمیم شامل مولفه های ذیل می باشد:

 • سیستم تشکیلات سازمانی
  • امکان اصلاح قوانین مربوط به تشکیلات دستگاه
  • امکان تغییر عناوین پستهای سازمانی
  • امکان ثبت و اصلاح شرایط احراز پستهای سازمانی
  • امکان اصلاح شرح وظایف واحدهای سازمانی و ثبت تاریخ اصلاح
  • امکان اضافه، حذف، اصلاح و جابجایی وظایف یک واحد به واحد دیگر
  • امکان اضافه، حذف، اصلاح و جابجایی واحدهای سازمانی
  • امکان ثبت و اصلاح تاریخچه واحد های سازمانی
 • سیستم کارگزینی و صدور احکام
  • امکان ثبت و نگهداری مشخصات فردی کارکنان شامل مشخصات شناسنامه ای، شماره ملی، کد پستی، نشانی، اطلاعات لازم برای تماس با بستگان، اشخاص تحت تکفل، وضعیت نظام وظیفه، سوابق پزشکی
  • امکان ثبت و نگهداری عکس و نمونه امضاء پرسنل جهت تطبیق با مدارک
  • امکان ثبت و نگهداری انواع اسناد و مدارک مربوط به پرسنل و خانواده هایشان
  • امکان ثبت و نگهداری مشخصات تحصیلی، دوره های تخصصی، سوابق کاری و تجربی کارکنان
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات استخدامی کارکنان(رسمی، آزمایشی و پیمانی، حق الزحمه ای، ساعتی)
  • امکان درج مشخصات کارمندان متصدی هر پست و نگهداری سوابق هر پست و تاثیرگذار بر تعداد باقیمانده قابل تصدی آن پست
  • امکان اضافه و حذف و جابجایی نیروی انسانی از یک واحد به واحد دیگر
  • امکان ثبت و نگهداری نمرات ارزشیابی کارکنان
  • مکان ثبت درخواست مرخصی، ماموریت، اضافه کاری پرسنل به صورت انفرادی و یا گروهی
  • امکان صدور احکام به صورت مکانیزه با محاسبات خودکار بر اساس جداول و قوانین تعریف شده در سیستم
  • امکان صدور احکام به صورت انفرادی و گروهی
  • امکان صدور احکام جدید استخدام به صورت آزمایش و رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادی
  • امکان صدور احکام کارگزینی انتصاب، انتقال، ترفیع، ارتقای رتبه، افزایش حقوق سالیانه
  • امکان صدور احکام مربوط به امور بازنشستگی، فوت، اخراج، از کارافتادگی، باز خریدی، آماده به خدمت، مامور به خارج از ساختمان، انتقال دائم به خارج از سازمان، انفصال دائم و موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت
  • امکان صدور احکام کارگزینی اصلاحیه
  • امکان صدور انواع حکم مرخصی و ماموریت به صورت گروهی یا انفرادی
  • امکان صدور حکم اخراج
 • سیستم حضور و غیاب
  • استفاده از کد پرسنلی و اطلاعات پایه ای مرتبط ثبت شده در کارگزینی جهت ثبت مرخصی و ماموریت
  • محاسبه مرخصی استفاده شده توسط شخص در سال
  • محاسبه مانده مرخصی در پایان هر سال
  • امکان تعیین مرخصی مجاز پرسنل با توجه به نوع استخدام
  • امکان تعیین تعداد روز مرخصی قابل ذخیره برای پرسنل با توجه به نوع استخدام
  • امکان صدور انواع مرخصی (بدون حقوق , استعلاجی , زایمان,استحقاقی و…)
  • امکان ثبت انواع ماموریت (با بیتوته , بی بیتوته)و(گروهی , انفرادی )و…
  • استفاده در محاسبه و پرداخت حقوق و محاسبه باز خرید مرخصی
 • سیستم آموزش کارکنان
  • استفاده از کد پرسنلی و اطلاعات پایه ای مرتبط ثبت شده در کارگزینی جهت ثبت دوره های آموزشی
  • ثبت دوره های آموزشی برای پرسنل به صورت گروهی و انفرادی
  • امکان درج اطلاعات مربوط به دوره آموزشی به صورت کامل شامل امتیاز , مدت زمان طی دوره ، تاریخ دقیق شروع  وپایان و……
  • اعمال مجموع دوره های طی شده در صدور احکام خدمات کشوری
  • امکان انجام نظر سنجی از شخص در مورد دوره طی شده
  • امکان انحام نظر سنجی از مدیران در مورد اثر بخشی دوره آموزشی بر کار پرسنل
  • امکان ثبت تدریس های صورت گرفته توسط پرسنل و صدور گواهینامه تدریس
  • امکان اعمال نیاز سنجی آموزشی توسط سوپر وایزر
 • دسترسی، امنیت و یکپارچگی سیستم
  • امکان تعریف دسترسی به بخشهای مختلف بر اساس کارگزینی های متفاوت و انواع استخدام
  • امکان تعریف بخشهای قابل دسترس( حقوق کاربران) توسط مدیر سیستم