مدیریت مکاتبات

امروزه ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است، به گونه‌ای که دیگر فرآیندهای کند و زمان بر اداری پذیرفتنی نیست. بر این اساس، ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره‌جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآیندهای اداری و پاسخگویی به موقع به آنها پرداخت.

بدین منظور، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سوی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه‌ی فعالیت‌های سازمان و طبقه‌بندی آنها، بستر مناسبی را برای دستیابی مدیران سازمان به اطلاعاتی برای کنترل انجام فرآیندهای کاری سازمان و در نهایت بهینه سازی این فرآیندها فراهم می آورد.

نرم‌افزار اتوماسیون اداری پارس تصمیم به عنوان بخشی از زیرساخت مدلسازی و اجرای فرآیندهای کاری سازمان ها، در مرحله اول می تواند به خوبی جوابگوی اتوماسیون گردش مکاتبات سازمان باشد و در مرحله بعد با استفاده از زیرساخت ارائه شده، زمینه مدلسازی و اجرای فرآیندهای مختلف عملیاتی و پشتیبانی سازمان را فراهم سازد.

قابلیتهای راه حل اتوماسیون اداری پارس تصمیم شامل موارد ذیل می باشد:

 • انطباق با بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • اطلاعات پایه
 • عملیات مربوط به نامه های وارده
 • عملیات مربوط به نامه های صادره
 • عملیات مربوط به مکاتبات داخلی
 • عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری
 • عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده
 • عملیات مربوط به بایگانی
 • عملیات مربوط به تشریک مساعی و ارتباطات کاربران
 • امکانات جستجو و بررسی
 • عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات
 • ارتباط سیستم مکاتبات با سایر سیستمها
 • امنیت و حدود دسترسی
 • بازسازی اطلاعات