مدیریت وصله و پیکربندی

علاوه بر محافظت شدید در برابر تهدیدهای روزافزون، سازمانها باید به دنبال اطلاعات امنیتی بروز در رابطه با سیستمهای خود و یافتن سیاستهای جدید برای رعایت استانداردهای امنیتی باشند. بسیاری از ممیزی های امنیتی هنگامی با شکست مواجه می شوند که ۱) نگرش کاملی بر روی آسیب پذیری های پیکربندی تجهیزات وجود نداشته باشد. ۲) سیستمها پیکربندی نشده باشند یا به خوبی مدیریت نشوند. روشهای سنتی برای حل این معضل، دارای مشکلات فراوانی بودند.
راه حل مرکز عملیات امنیت شبکه پارس تصمیم، دارای این قابلیت استکه درصورت شناسائی هرگونه آسیب پذیری، نقص و یا مشکل امنیتی در تجهیزات، با یکپارچه سازی با ابزارهای مدیریت پیکربندی تجهیزات، پیکربندی آنها را به گونه ای تغییر دهد، که از تهدیدهای آتی در امان بماند. همچنین در هنگام بروز تهدید، بایستی پیکربندی تجهیزات بصورت اتوماتیک و همچنین دستی جهت مقابله با تهدید جاری ممکن باشد.
راه حل مدیریت وصله و پیکربندی شرکت پارس تصمیم دارای یک نگرش بروز و روشهای اتوماتیک پیکربندی و حل مشکل می باشد.sec-op-ict-patch-1