مدیریت پروژه

مدیریت پروژه، فرآیند طراحی، سازماندهی، تعیین کارکنان، نظارت، کنترل، رهبری و هدایت یک پروژه میباشد.

به راحتی می توان فرآیند حرکت و پیشرفت یک پروژه را از بدو شروع تا اختتام، فرآیند مدیریت و کنترل آن پروژه تلقی نمود. در حقیقت متدولوژی مدیریت و کنترل روند پیشرفت پروژه، چرخه تولد و انتهای آن را قبل از اجراء بهتصویر خواهد کشید و مسیری واضح و مشخص در پیش روی مدیریت و قسمت اجرائی پروژه قرار خواهد داد. موثرترین تاثیر آن جلوگیری از صرف هزینه های اضافی و بروز مشکلات احتمالی خواهد بود. از طرفی متدولوژی مدیریت پروژه پروتکل واضح و مشخصی را برای مجری و کارفرمای پروژه تعریف می کند و قبل از شروع پروژه از بروز اختلالات حقوقی و حقیقی جلوگیری خواهد کرد.

با توجه به اهمیت پروژه های IT نحوه نگرش مدیریتی و کنترلی به این پروژه ها بر اساس استاندارد مصوب و مشخصی تعریف می شود. در شرکت پارس تصمیم این نگرش برپایه راهنمای PMBOK معرفی می گردد.servicesupport1-1