مدیریت کنترل متمرکز مرکز داده

جهت مدیریت چابک یک مرکز داده، شرکت پارس تصمیم مفهومی به نام مدیریت پویا معرفی می کند. در چنین راه حلی، تمامی فرآیندهای ثبت نام مشتری، پیشنهاد سرویس مناسب مشتری، امکانسنجی سرویس، قرارداد، تعیین توافق سطح خدمات (SLA)، پرداخت الکترونیکی هزینه ها توسط مشتری، دایری سرویس (Provisioning) و … صورت می پذیرد. این راه حل شامل نرم افزارهای کاربردی مانند مدیریت ارتباط با مشتریان، صورتحساب گیری، مدیریت فرایندهای سازمانی، مشاهده و مدیریت عملکرد تجهیزات سخت افزاری، یکپارچه سازی وب سرویسها، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، پورتال مشتریان، مدیریت و احراز هویت، مدیریت و جمع آوری اطلاعات مصرف پهنای باند و … برای رسیدن به هدف ذکر شده، یکپارچه می گردند.data-center-man-1