نظارت پروژه

اطمینان از تامین خواسته های سازمان در یک پروژه فناوری اطلاعات و تطبیق مراحل تولید و یا متناسب سازی راه حلها از دیدگاه مهندسی با طرح ها و برنامه‌های از قبل تعیین شده و انجام پروژه بر اساس شرایط اختصاصی پیمان و رفع موانعی که در هر صورت موجب اختلال در روند اجرائی پروژه می شوند, دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد.

ناظر پروژه های فناوری اطلاعات از سوئی بعنوان امین و نماینده کارفرما، بر روند اجراء پروژه و فعالیتهای پیمانکار براساس طرح های مدیریتی پروژه نظارت داشته و از سوی دیگر شئونات حرفه ای وی ایجاب می نماید تا به هنگام لزوم، از منافع کارفرما و پیمانکار بطور یکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمایت نماید.

حساسیت وظایف ناظر در پروژه های نرم افزاری و ضرورت نظارت بر پروژه های مذکور با توجه به این مطلب که روند تکمیل و پیشرفت این پروژه ها بصورت فیزیکی قابل لمس و ارزیابی نبوده و تجدید عملیات فنی جهت رفع نارسائی های سیستم در انتهای کار مستلزم پرداخت هزینه های سنگین کمی و کیفی میباشد، بیشتر آشکار می گردد.servicesupport2-1