پرتال سازمانی

راه حل پرتال پارس تصمیم، شامل پیاده سازی و بکارگیری درگاهی وبی است که با بکارگیری سیستم های اطلاعاتی موجود سازمان و کارمندان در روند پاسخ دهی به ارباب رجوع تاثیرگذار بوده و سرویس دهی را در قالب یک پرتال و سایت واحد، برای کارمندان و مدیران بخش های مختلف سازمان و زیرمجموعه های مرتبط در سطح کشور و همچنین ارباب رجوع ممکن می سازد. این درگاه همچنین اطلاعات و خدمات سازمان را در اختیار ارباب رجوع قرارداده و گردش و تولید این اطلاعات را راهبری می نماید.

این پرتال، محیطی یکپارچه را فراهم می آورد که از طریق آن کاربران می توانند از منابع مختلف اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی به شکلی واحد و یکپارچه بهره گیرند. این سیستم ارایه کننده فضایی مناسب برای طراحی و الحاق سیستم های جدید اطلاعاتی و خدماتی در آینده نیز خواهد بود.

اجرای پرتال ضمن برآورده ساختن نیاز فعلی سازمان ها در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و خدماتی مورد نظر، به عنوان یک زیرساخت، بستری را ارائه می دهد که به وسیله آن می توان با مطالعه و تبیین طرح های آتی اطلاعاتی نسبت به طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم هایی از این دست، طبق نیازهای جدید اقدام نمود.

معماری پرتال پیشنهادی مطابق ذیل می باشد:

solutions-dcm-op-1