پشتیبان­ گیری و مدیریت چرخه حیات داده ها

پشتیبان گیری

 • بررسی وضعیت موجود سایت مشتری
 • شناسائی اطلاعات مهم جهت پشتیبان گیری
 • تدوین روشهای پشتیبان گیری
 • ارائه راه کارهای پشتیبان گیری متناسب با نیازهای مشتری
 • اصلاح و یا توسعه راه کار پشتیبان گیری موجود
 • ایجاد استراتژی پشتیبان گیری
 • طراحی سیستم پشتیبان گیری با فن آوری های روز دنیا بسته به نوع اطلاعات مشتری
 • پیاده سازی سیستم پشتیبان گیری

آرشیو

 • استخراج چرخه حیات اطلاعات مشتری
 • تدوین سیاست های مشتری بر چرخه حیات اطلاعات
 • طراحی سیستم آرشیو اطلاعات با فن آوری روز دنیا بسته به نیاز مشتری
 • پیاده سازی سیستم آرشیو اطلاعات